Meartaligens befoarderet de talige, sosjale en yntellektuele ûntwikkeling fan bern. Ut ûndersiken op universiteiten oer de hiele wrâld docht bliken…

Grif al sa’n trije iuwen, en nei alle gedachten langer, wurdt yn Fryslân damme. Foar rûchwei 1900 waard dat hjir…
WordPress Image Lightbox Plugin