Browsing: Oer it Frysk

It Frysk is in taal dy't heart ta de Noardwestgermaanske kloft fan 'e Westgermaanske talen. Troch taalkundigen wurdt it faak…

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It Hearrenfean ferskine fanwegen…

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.

Dat is in stikje ‘oar Fryslân’ mar sa’n 40 km oer de grins by Nijskâns. It aparte is fansels de…

Noard-Fryslân Dat leit oer de wei sawat 10 kear safier by ús wei as Sealterlân: wol sa'n 500 km. Mar…

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is net de namme…

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan it 'gruttere Fryslân'.…
WordPress Image Lightbox Plugin