Fryske staveringslessen

Muoite mei Frysk skriuwen, mar gjin jild foar in kursus? Gjin probleem, want it Fryske kursusynstitút Afûk yn Ljouwert hat in rige fideo’s mei Fryske lessen op ynternet set.

Yn de lessen leit meiwurker Henk Wolf de wichtichste prinsipes fan de Fryske stavering út.

Klik op ‘e ûndersteande links om de lessen fan de Afûk te besjen.

twa-lûden

g-klanken

u / ú

lêste oanwizings

spaasje

soldatenregel

oergongs-w

oe-klanken

lange ij en koarte ei

i/y – klanken

f-v/s-z

frjemde wurden

-d’s en -t’s

dakjes

 

WordPress Image Lightbox Plugin