It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Pier Bergsma: Deaslaan by ferkearde útspraak
  It sûchdier minske hat in soad sukses troch syn uterst rike taalfermogen. Dat waard en wurdt net altyd goed en ...
  Publisearre op 16-05-2024
 • Fryske skiednis: Wa binne de dochters fan Frya?
  ...
  Publisearre op 15-05-2024
 • Oerdwers troch Waadhoeke
  Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (3) Fan Winsum nei Frjentsjer Op freed 27 desimber 2019 rin ik wer ...
  Publisearre op 10-05-2024
 • Dwers troch it âlde Baarderadiel
  Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (2) Fan Mantgum nei Winsum Op 30 oktober 2019 lis ik wer in ...
  Publisearre op 26-04-2024
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Gabrielle en Arjan Bedoele it Net Ferkeard: Fean, Hoop & Mankelikens
  Arjan en oaren by Geert Mak yn de achtertún, Jorwert. Foto: Teake ...
  Publisearre op 08-06-2024
 • Simmerdeis: verwondering en verbinding staan centraal
  Simmerdeis start dit jaar een dag eerder, met muziek op donderdagavond 27 juni. Het festival duurt tot en met zondag ...
  Publisearre op 07-06-2024
 • Skelte Braaksma: dingen dwaan dy’t net earder dien binne
  ELSKE SCHOTANUS –   As it om byldzjende keunst giet, lies ik ris, dan is it iennige sjenre dêr’t noch fernijing ...
  Publisearre op 07-06-2024
 • It is wer sa fier, Poëzie Zaterdag yn Café Marktzicht
  Zaterdag 15 juni vanaf 20:00 uur is er weer Poëzie Zaterdag in Café Marktzicht! Dit is het poëzie-evenement van Drachten, ...
  Publisearre op 06-06-2024

It lêste nijs fan Ensafh

 • Aginda 22-06-2024: International Theatre Afternoon
  International Theatre Afternoon Dizze middei wurdt organisearre by Tryater oan de Oostersingel yn Ljouwert yn it ramt fan Ph?n?, in ...
  Publisearre op 13-06-2024
 • Attentiveness
  Nearly fifty years ago, the writer George Perec spent three days sitting behind a café window in Place Saint-Sulpice in ...
  Publisearre op 13-06-2024
 • Blog Johan Veenstra: Reakties op kollum
  Zowel gister as vandaege kwammen d’r reakties op mien kollum Eke belt… in de Liwwadder Kraante van gister. Veur et ...
  Publisearre op 12-06-2024
 • Blog Abe de Vries: ‘Hy seach op ‘t doel en gyng syn gong’
  Doe’t Domela Nieuwenhuis op 21 april 1890 fiiftûzen stakende feanarbeiders út de Tynje, Beets en Nijbeets taspruts, wie myn oeroerpake ...
  Publisearre op 12-06-2024

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Wêrhinne

Strune yn 't ferline
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin