It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Natuermuseum Fryslân 50e lokaasje ‘Miniature People’
  It projekt Miniature People fan Michel Tilma is in grut sukses. Hieltyd mear minsken binne yn Ljouwert op syk nei ...
  Publisearre op 23-04-2021
 • Oerol giet dit jier oer
  It Oerol Festival 2021 kin fanwege de koroanamaatregels net trochgean. De organisaasje hat dat beslút nommen yn oerlis mei de ...
  Publisearre op 22-04-2021
 • It ferhaal fan de ûnsichtbere man
  Andere Tijden presintearret it hast net te leauwen mar wier barde ferhaal fan in ta de dea feroardiele SS’er dy’t ...
  Publisearre op 21-04-2021
 • Minister Van Engelshoven borduert in stekje mei yn Frysk Museum
  Op de earste dei fan de Nasjonale Museumwike krige it Frysk Museum besite fan minister Ingrid van Engelshoven. It museum ...
  Publisearre op 20-04-2021
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • De kneppels fan de Dútske taalplysje
  HENK WOLF – Der binne Fryske bewegers dy’t poerrazend wurde as ien de taal fan Van Dale en it NOS-journaal ...
  Publisearre op 19-04-2021
 • Sealterfrysk as gearkomstetaal
  HENK WOLF – Sûnt ein 2020 wurkje ik foar de Oldenburgische Landschaft as taalfunksjonaris foar it Sealterfrysk. Dat is ien ...
  Publisearre op 13-04-2021
 • ‘It ferlies fan elke taal is pynlik’
  ONNO FALKENA – Bedrige talen ynspirearje Burjat-om-utens Natalia Papaeva ta persoanlike fideokeunst Natalia wilde nog niet alles weggeven van ...
  Publisearre op 06-04-2021
 • Pidgin X: ‘Ik voel een soort van imperialistische schuld’
  WENDY KENNEDY – Keunstner Ahilan Ratnamohan wol mei it projekt Pidgin X fan Explore the North yn Ljouwert in demokratyske ...
  Publisearre op 05-04-2021

It lêste nijs fan Ensfh

 • Sintrum Hearrenfean foar goed 40 miljoen euro oanpakt
  It kolleezje fan Hearrenfean hat yntusken in ûntwerp-gebietsdeal fêststeld foar it eastlik part fan it sintrum. Lês mear oer: Sintrum ...
  Publisearre op 23-04-2021
 • Kamera’s fotografearje en telle fleanende ynsekten
  Ynsektekamera’s sille helpe by it yn ’e gaten hâlden fan ûnwikkelingen yn it oantal bijen, flinters en oare fleanende ynsekten ...
  Publisearre op 23-04-2021
 • Harns nûmer 4 yn top 30 meast sochte lytse Nederlânske bestimmingen 2020
  Nettsjinsteande de aktuele reisbeheiningen sochten yn 2020 in protte Nederlanners op it ynternet nei ynformaasje oer bestimmingen dêr’t se graach ...
  Publisearre op 23-04-2021
 • Perseverance produsearret foar it earst soerstof op Mars
  De Amerikaanske Marsrover Perseverance hat soerstof wûn út de koalstofdioksiderike atmosfear fan Mars. It is de earste kear dat soks ...
  Publisearre op 23-04-2021

It lêste Kultuernijs fan Omrop Fryslân

 • Natuermuseum Fryslân 50e lokaasje ‘Miniature People’
  It projekt Miniature People fan Michel Tilma is in grut sukses. Hieltyd mear minsken binne yn Ljouwert op syk nei ...
  Publisearre op 23-04-2021
 • Feilige fytsrûten yn Fryslân
  Sûnt juster steane op it ynternet Fryske Trochtraaprûten. Dat binne ekstra feilige fytsrûten dy’t spesjaal geskikt binne foar de âlderein, ...
  Publisearre op 23-04-2021
 • Ried Tytsjerksteradiel lûkt 50.000 euro út foar striid tsjin gaswinning
  Vermilion wol oant 2050 sa'n 11 milard kúb gas út de boaiem helje. Tytsjerksteradiel is dêr poer op tsjin. Lês ...
  Publisearre op 23-04-2021
 • Oare oanpak grienûnderhâld Ljouwert foar ferbettering natuer
  Mean- en snoeiôffal wurdt net mear ôffierd, mar werombrocht yn de natuer om dêr te fergean en te soargen foar ...
  Publisearre op 23-04-2021

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin