It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Mear programma’s yn minderheidstalen op NDR
  De Noard-Dútske stjoerder begjin ynkoarten mei fiif nije radio- en telefyzjeprogramma’s dy’t in beskerme lytse taal as fiertaal brûke. Earder ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • ‘Stroomopwaarts’: op ûntdekkingstocht troch jins eigen doarp en streek
  Oant en mei 10 july is yn Museum Opsterlân de útstalling Stroomopwaarts te besjen. Oan ’e hân fan prachtige histoaryske ...
  Publisearre op 18-05-2022
 • Omrop Fryslân twitteret yn it Hollânsk
  De ferhollânsking fan Omrop Fryslân giet fierder. Hjoed is it oars Frysktalige Twitter-kanaal @OmropNijs fan Omrop Fryslân ynienen Hollânsktalich woarn. ...
  Publisearre op 17-05-2022
 • Presintaasje ‘Stroomopwaarts’ yn Museum Belvédère
  Koartlyn is de nije presintaasje Stroomopwaarts yn de westfleugel fan Museum Belvédère yn Oranjewâld iepene. De útstalling is oant en ...
  Publisearre op 17-05-2022
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • RFK en Marilyn Monroe – In Kulferhaal
                                        ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Oprop sprekkers foar workshop: De Lapekoer fan Gabe Skroar (1822-2022)
  Dit jier is it 200 jier ferlyn dat de earste printinge útkaam fan de De Lapekoer fan Gabe Skroar, de ...
  Publisearre op 18-05-2022
 • De Sel
  De Sel   Hielendal allinne yn syn sel in neare, tsjustere grot knibbelet in minske yn alle ienfâld op de ...
  Publisearre op 15-05-2022
 • Titus Brandsma; een jeugd als voedingsbodem voor een Heilige
  WILLEM HAANSTRA – Vraag een inwoner van het roomse stadje Bolsward naar de naam van een beroemd katholiek stadgenoot ...
  Publisearre op 15-05-2022

It lêste nijs fan Ensfh

 • Teleks: FERSpraat ‘Tips voor de beginnende lezer’
  In het streekarchief hebben Geart Tigchelaar, Bert de Vries en Annet Lageveen weer een aflevering van FERSpraat opgenomen. In aflevering ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • KNMI warskôget foar raar waar
  It KNMI ferwachtet dat wy tongersdeitemiddei hiel oar waar krije as dat wy de foarbye wiken hân hawwe. Rein, heil, ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Nederlânske premier Rutte op it harspit nommen om fuortsmiten tekstberjochtsjes
  Yn it Nederlânske parlemint wurdt premier Mark Rutte tongersdei op it harspit nommen. Juster waard buorkundich dat Rutte alle dagen ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Teleks: Berneboekewikegeskink dit jier ek yn it Frysk
  It Berneboekewikegeskink fan bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton, bekend fan de populêre rige De waanzinnige boomhut, krijt ek in ...
  Publisearre op 19-05-2022

It lêste Kultuernijs fan Omrop Fryslân

 • Jongkeardel sjit minsken del op Dútske skoalle
  Yn it Dútske Bremerhaven hat in jongkeardel mei in krúsbôge op minsken yn in skoalgebou sketten. In frommeske is slim ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Blog Cornelis van der Wal: Gemeente Waadhoeke ferhearlikt de Putin fan Saksen
  It is mar wer ris dúdlik wurden dat de minsken te dom binne om te learen. Ik wie frijwat ferbjustere ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Mear programma’s yn minderheidstalen op NDR
  De Noard-Dútske stjoerder begjin ynkoarten mei fiif nije radio- en telefyzjeprogramma’s dy’t in beskerme lytse taal as fiertaal brûke. Earder ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Mear programma’s yn minderheidstalen op NDR
  De Noard-Dútske stjoerder begjint ynkoarten mei fiif nije radio- en telefyzjeprogramma’s dy’t in beskerme lytse taal as fiertaal brûke. Earder ...
  Publisearre op 19-05-2022

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin