It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Oanpast Sint Piterfeest yn 2021
  Yn ferbân mei de maatregels oangeande it koroanafirus is in tradisjonele yntocht fan Sint Piter yn Grou spitigernôch net mooglik. ...
  Publisearre op 23-01-2021
 • Fryslân DOK: ‘De berchrede fan it flakke lân’ – diel 4
  Fryslân DOK-searje ‘De berchrede fan it flakke lân’ – diel 4 Yn de maitiid fan 2020 ferlamme de koroanakrisis de ...
  Publisearre op 22-01-2021
 • Netflix hat rekôrjier efter de rêch
  It ôfrûne jier hat streamingstsjinst Netflix der 37 miljoen abonnees by krige. It bedriuw hat dêrneist de mylpeal fan mear ...
  Publisearre op 22-01-2021
 • Lieke Marsman heitelândichteresse fan Nederlân
  De Brabânsk-Amsterdamske skriuwster Lieke Marsman is heitelânsdichteresse fan Nederlân woarn. Hja kriget it wurk fan de Fries Tsead Bruinja oer. ...
  Publisearre op 21-01-2021
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Nynke Laverman: dat leafde net stikken kin
  TIALDA HOOGEVEEN – Mei har debút Sielesâlt sette Nynke Laverman harsels yn 2004 yn ien kear op de kaart. Yn ...
  Publisearre op 22-01-2021
 • Nu niet te zien (6)
  DIRK VAN GINKEL – Musea en galeries hebben opnieuw hun deuren tot nader order gesloten. Wat lopen allemaal we mis? ...
  Publisearre op 20-01-2021
 • Jetta
  Der wurdt wrotten yn ‘e grûn. Wite auto’s mei in Dútsk kenteken, dêr’t mannen útstappe dy’t stokken stekke en toutsjes ...
  Publisearre op 11-01-2021
 • Joop Mulder, ferbiner fan kultuer en lânskip, ferstoarn
  Joop Mulder, oprjochter fan it Skylger Oerol-festival en Sence of Place, is ôfrûne wykein ferstoarn op 67-jierrige leeftyd. Mulder hie ...
  Publisearre op 11-01-2021

It lêste nijs fan Ensfh

 • Fryske húsdokters faksinearre tsjin coronafirus: “We voelen ons veiliger”
  Yn sikehûs MCL yn Ljouwert helje sawat fjouwerhûndert Fryske hûsdokters sneon in prik. Lês mear oer: Fryske húsdokters faksinearre tsjin ...
  Publisearre op 23-01-2021
 • Kollum Ferdinand de Jong: Arno Brok syn Mienskip
  Tongersdei stie op de app fan de Omrop it nijs dat de Provinsje Fryslân demokratysk fernije wol en harren boargers ...
  Publisearre op 23-01-2021
 • Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 15 oant en mei 21 jannewearis 2021
  Yn de ôfrûne wike it is tal besmettingen in bytsje sakke: 1594, mar de delgong dy’t de foarige wike ynsette, ...
  Publisearre op 23-01-2021
 • Undersyk fûgelbeskerming: Waadfûgels by De Westhoek wurde faak fersteurd
  In kwart fan alle fersteuringen komt troch minsken dy't de Waadrâne opsykje. Lês mear oer: Undersyk fûgelbeskerming: Waadfûgels by De ...
  Publisearre op 23-01-2021

It lêste Kultuernijs fan Omrop Fryslân

 • Omrop TIP: Fiergesichten yn 'De berchrede fan it flakke lân'
  Politika Anja Haga en filosoof Jabik Veenbaas skriuwe mei oan 'De berchrede fan it flakke lân'. It slot fan de ...
  Publisearre op 23-01-2021
 • Yn ien wike mear as 10.000 Fryske sinnen ynsprutsen foar spraaktechnology
  Mozilla organisearre dizze wike in wedstriid tusken it Frysk en it Nederlânsk. Lês mear oer: Yn ien wike mear as ...
  Publisearre op 23-01-2021
 • GGD Fryslân begjint thúswenjende 85-plussers te faksinearjen
  Takomme wike begjint GGD Fryslân mei it faksinearjen fan de 85-plussers dy’t noch selsstannich wenje. It kabinet hat besletten om ...
  Publisearre op 23-01-2021
 • Neushoorn moat it sintrum foar popkultuer fan it Noarden wurde
  Popsintrum Neushoorn is klear om te kymjen as dat wer mooglik is, sa seit de nije direkteur Serge Hollander. Lês ...
  Publisearre op 23-01-2021

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin