It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Arjan Hut: Ik bin goudsjeblom
  Kollum Kunde út Wyns komt by de buorfrou út ’e hûs. We groetsje inoar, en meitsje in praatsje. It is ...
  Publisearre op 31-05-2023
 • Ynklusive taal
  Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Yn- en eksklusiviteit, dat wie it dêr’tsto ferline wike ...
  Publisearre op 30-05-2023
 • Arjan Hut: Húskekrisis
  Kollum Minsken freegje my gauris, binne jo famylje fan de dichter Joël Hut? Mei dizze sin wol ik myn taspraak ...
  Publisearre op 15-05-2023
 • De film ‘Beau Is Afraid’ is djippe ferkenning fan de minsklike psyche
  Filmskôging Ari Aster komt nei de horrorfilms Midsommar en Hereditary no mei in tredde spylfilm Beau Is Afraid. Krekt sa ...
  Publisearre op 11-05-2023
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Byienkomst oer diversiteit en ynklusy yn Fryslân
  22 juny 2023 (20.00 – 21.30 )Wat it slavernijferline no mei ús docht. Byienkomst oer diversiteit en ynklusy yn ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • In memorian: Gerrit Breteler
  HYLKE TROMP – FOAROF Doe’t de redaksje fan De Moanne my frege om in In Memoriam foar Gerrit Breteler, wiene ...
  Publisearre op 29-05-2023
 • Wat driuwt ús Fryske Slamdichters?
  Gabrielle Terpstra yn petear mei (hast) alle dielnimmers oan it earste offisjele Frysk kampioenskip slamdichtsje. Dy is op ...
  Publisearre op 22-05-2023
 • podcast DE ZINNEN VERZETTEN (3)
  De tredde podcast fan Anita Terpstra en Ritsko van Vliet De Zinnen Verzetten is te belústerjen fia Spotify en NVWA ...
  Publisearre op 19-05-2023

It lêste nijs fan Ensafh

 • Teleks: Nei Frysk binne de eineksamens dien
  De eineksamens binne foarby. Op de lêste dei stie tiisdei ûnder oare it eksamen Frysk foar vmbo, havo en vwo ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • What we’re reading: writers and readers on the books they enjoyed in May
  Authors, critics and Guardian readers discuss the titles they have read over the last month. Join the conversation in the ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Elegy
  Klik op it plaatsje foar in grutter byld ...
  Publisearre op 31-05-2023
 • Kollum Arjan Hut: Ik bin goudsjeblom
  Kunde út Wyns komt by de buorfrou út ’e hûs. We groetsje inoar, en meitsje in praatsje. It is de ...
  Publisearre op 31-05-2023

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin