It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Arjan Hut – Swiete prûmen, soere prûmen
  Kollum Freedtemiddeis komme de studinten foar Skriuwtraining A byinoar yn dBieb te Ljouwert. Efter de traaljes fan de âlde finzenis, ...
  Publisearre op 30-09-2023
 • Redbad regisseur Roel Reiné komt mei heldeferhaal oer Marco Kroon
  Filmbesprek Yn 2018 kaam de film Redbad út. Ik seach him mei oaren dy’t der ek nijsgjirrich nei wiene op ...
  Publisearre op 27-09-2023
 • Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies
  Kollum Koartlyn hiene se yn Gytsjerk doarpsfeest. Oan de kant fan de dyk stiene printsjes fan de lêsmetoade Aap, Noot, ...
  Publisearre op 07-09-2023
 • Jaap Slager: Materialisme
  Kollum Der binne fansels withoefolle ferskelen tusken de âlde wrâld en de nije. Giet it der yn Jeropa nei myn ...
  Publisearre op 02-09-2023
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Mei-inoar lêze – Gysbert Japicxpriis-edysje
  Mei-inoar lêze is mei-inoar genietsje fan moaie romanfragminten, pakkende ferhalen en bysûndere gedichten, en mei-inoar prate oer wat dy teksten ...
  Publisearre op 29-09-2023
 • Resinsje: Erik of it lyts ynsekteboek
  MAAIKE ANDRINGA –  It wie in prachtige moarn. Flamjend read en oranje tearde de jonge dei de wjukken iepen en ...
  Publisearre op 22-09-2023
 • Fries landschap en nutteloos heimwee
  HUUB MOUS –  We schrijven 6 maart 1960. Die dag werkte mijn vader veertig jaar bij de PTT. Dat jubileum ...
  Publisearre op 22-09-2023
 • ?? ?????? ????????? #? 
  Terug van vakantie hebben Anita en Ritsko lekker bijgekletst aan de keukentafel. Er komen weer heel wat schrijfonderwerpen voorbij. ...
  Publisearre op 22-09-2023

It lêste nijs fan Ensafh

 • Rosjokte
  It seizoen mei de measte ferskillende soarten jokte is fansels de simmer. It waar en ferskate oare amper te beynfloedzjen ...
  Publisearre op 03-10-2023
 • Teleks: ‘Krúsjaal’ gebou foar it Stellingwerfsk moat opknapt wurde, mar jild is der net
  Minne flierren, âlde ferwaarming en in muffe geur: it gebou fan de Stichting Stellingwarver Schrieversronte yn Aldeberkeap moat opknapt wurde, ...
  Publisearre op 03-10-2023
 • Oersetting Georg Trakl: ‘Yn it fean’
      Yn it fean Swalker yn de swarte wyn; sacht flústeret it toarre reid Yn de stilte fan it ...
  Publisearre op 02-10-2023
 • Kollum Henk van der Veer: Aant Jelle S.
  Op 2 mei 2019 had ik un interview met Aant Jelle Soepboer út Niawier. Ut ging over ouwe dòrpstradisy’s as ...
  Publisearre op 02-10-2023

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin