It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Skiednis mei Hilbert: Wêrom feroveren de Friezen Rome yn de 9e iuw?
  ...
  Publisearre op 21-02-2024
 • Pier Bergsma: Sit de bern net op ’e hûd
  Kollum Mei de moderne digitale middels lyk as it mobyltsje kinne bern net mear ûntkomme oan harren âlden, en skoallen ...
  Publisearre op 15-02-2024
 • Bouwe de Boer: Oei, ik bloei
  Kollum Fryslân hat mear as fyftjin doarpen mei in bloeisône-inisjatyf (www.bloeizone.frl). De bloeibeweging komt fan de saneamde blauwe sônes (Blue-Zones) ...
  Publisearre op 10-02-2024
 • Lit sjen dat it Frysk in libbene taal is
  Der waait in Fryske wyn troch De Haach en Fryslân. De Fryske Twadde Keamerleden hâlde de finger goed oan ’e ...
  Publisearre op 06-02-2024
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Omke Pier – Maartje Roos
  Wêr fange we de measte fisk? Fiskersfamyljes oan de Sudersee holden allegear op hun eigen wize by wêr se wêze ...
  Publisearre op 16-02-2024
 • Hoera, in kado fan Meindert Talma!
  Hoera! Meindert Talma (Surhústerfean, 1968) sil it kadoboek foar de Fryske Boekewike 2024 skriuwe. Leafhawwers fan de gauris autobiografyske boeken ...
  Publisearre op 14-02-2024
 • Falentijnsdei: midfryske hofmakkerij
  GERBRICH DE JONG –  It is Falentynsdei. In moai momint om te sjen hoe’t ús manlike foarâlden fjouwerhûndert jier lyn ...
  Publisearre op 13-02-2024
 • Stedsdichter Marrit Jellema stelt har foar yn fideo
  Stedsdichter Marrit Jellema hat in fideo opnaam wêryn ’t sy it gedicht Geen ode zonder pijn foardraacht en harsels foarstelt ...
  Publisearre op 13-02-2024

It lêste nijs fan Ensafh

 • Besprek Bouke van der Hem ‘Skearing en ynslach’ (2023)
  Ongeveer in de tijd dat de Friese schrijver Bouke van der Hem in Castricum kwam wonen, besloten mijn vrouw en ...
  Publisearre op 21-02-2024
 • Teleks: Hjoed is Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal
  Alle jierren wurdt troch de UNESCO op 21 febrewaris de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal fierd. De dei stiet yn ...
  Publisearre op 21-02-2024
 • Aginda 23-02-2024: Fremibu yn Kafee Wouters
  No freedtemiddei: Fremibu yn Kafee Wouters! Elk dy’t wat mei literatuer hat of docht is wolkom! 26 Jannewaris 16.30-18.15 oere. ...
  Publisearre op 20-02-2024
 • In siedsje en in aaike
  It wie fakânsje en dêrom drok yn ’e stêd. Ik fûn dat ik kofje mei gebak fertsjinne hie. Wêrmei wit ...
  Publisearre op 20-02-2024

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Wêrhinne

Strune yn 't ferline
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin