It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Janko Krist: Film Stjer wie flop
  Dizze wike publisearje we it offisjele ferslach fan de Krystkongreskommisje. Op 28 desimber 2022 kamen Fryske studinten, lykas alle jierren ...
  Publisearre op 26-01-2023
 • Ids Willemsma: Nea keunstner wurden
  Juster hawwe we in begjin makke mei it publisearjen fan it offisjele ferslach fan de Krystkongreskommisje. Lykas alle jierren kamen ...
  Publisearre op 25-01-2023
 • Pier Bergsma: Pubers, Bogerman en Gomarus
  Kollum Op 13 novimber 1618 iepene dominy Bogerman út Ljouwert de Synoade fan Dordrecht. Dy tsjerkegearkomste duorre oant maaie 1619. ...
  Publisearre op 19-01-2023
 • Dickens yn desimber
  Skôging Charles Dickens waard mear as twahûndert jier lyn berne. Hy wie yn syn libben al in ferneamd skriuwer. Alle ...
  Publisearre op 22-12-2022
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Gabrielle en Arjan Bedoele It Net Ferkeard: “Ambysjes”
  Wat binne eins ús ambysjes, noch wichtiger, wat binne de ambysjes fan ús gasten? We prate mei Gurbe en ...
  Publisearre op 26-01-2023
 • Berneboeke-ambassadeur Tialda Hoogeveen los op ‘e Harkema
  De nije Berneboeke-ambassadeur, Tialda Hoogeveen, set op ‘e Harkema útein mei har tsjinstferbân. De offisjele ynstallaasje is op ...
  Publisearre op 20-01-2023
 • Gabrielle en Arjan Bedoele It Net Ferkeard: “Spoilers”
  Yn dizze ôflevering ha we it oer lieding jaan oan artysten, de Fryske popawards, it ferstjerren fan ...
  Publisearre op 12-01-2023
 • De tijd van gesubsidieerde kunst is voorbij
  HUUB MOUS –  In zijn nieuwjaarstoespraak van vorig jaar sprak Arno Brok over een vreemde blinde vlek in het kabinetsbeleid. ...
  Publisearre op 09-01-2023

It lêste nijs fan Ensafh

 • Red de Friese taal: geef Franeker zijn universiteit terug
  De opleiding Frisistiek dreigt te verdwijnen aan de universiteit. Dit soort verwaarlozing van het eigene kan alleen in ons maffe ...
  Publisearre op 27-01-2023
 • De resinsje fan Corrie: ‘It neidiel fan ‘e twivel’ fan I.E. Bloem
  Oantrune troch syn learaar, menear Veenstra, giet de 17-jierrige Bas nei Italië foar in útwikselingsprogramma. Tegearre mei de ferwende Vera ...
  Publisearre op 26-01-2023
 • Kollum Froukje Sijtsma: De Fryske taal hâldt gjin skoft
  De tiid hâldt gjin skoft. It is in moaie Fryske útdrukking om dúdlik te meitsjen dat de klok altyd mar ...
  Publisearre op 26-01-2023
 • Teleks: Tialda Hoogeveen ynstallearre as nije Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân
  Op basisskoalle ’t Holdersnêst op ’e Harkema is Tialda Hoogeveen woansdei 25 jannewaris – by de start fan de Nationale ...
  Publisearre op 25-01-2023

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin