It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • Fakatuere: tsjin betelling podcasts yn it Noard-Frysk meitsje?
  Der is in fakatuere foar ien dy’t podcasts meitsje wol yn it Mooring-dialekt fan it Noard-Frysk. De Friisk Foriining betellet ...
  Publisearre op 02-08-2021
 • Brede autodyk en tunnel by Stonehenge moatte efkes wachtsje
  Der komt takom jier noch gjin brede autodyk by de prehistoaryske stienrûnte yn it Ingelske Stonehenge. In plende tunnel moat ...
  Publisearre op 31-07-2021
 • Boekeskuorre
  Tip foar sneupers en lêzers Nei’t ferskillende boekhannels yn ús provinsje de doar sletten hawwe, sil it oanbod fan twaddehâns ...
  Publisearre op 31-07-2021
 • Tiid foar ferriking
  Folkshegeskoalle Schylgeralân by Hoarne op Skylge hat foar it kommende healjier in stikmannich nije kursussen yn syn programma opnommen: in ...
  Publisearre op 27-07-2021
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Krekt ferstoarne dichter Tsjisse Hettema komt mei in nije bondel
  SYDS WIERSMA – Tsjisse Hettema is ferstoarn. Ut namme fan dichterskollektyf RIXT en as goede freon hat Syds Wiersma in ...
  Publisearre op 29-07-2021
 • Mei de eide oer de kluten, resinsje Testamint dan de siel 
  SJOERD BOTTEMA – ‘Wa’t fertelt, kin de hurde wierheid in bytsje stilearje,’ skriuwt Hylke Speerstra oan it begjin fan syn ...
  Publisearre op 25-07-2021
 • Eduard Rekker vlogt oer it Etalage-wurk fan Marc Henri Queré
  Dizze hiele simmer is OBE de Etalage foar trije keunstners. De Moanne docht yn gearwurking mei Tresoar ferslach fan dizze ...
  Publisearre op 23-07-2021
 • De baas en de meneer
  HENK WOLF – Af en toe loopt buurtgenoot X bij ons aan. Als mijn vrouw voor komt, vraagt ie vaak: ...
  Publisearre op 22-07-2021

It lêste nijs fan Ensfh

 • LIVEBLOG PC: Binnenstêd Frjentsjer ôfsletten | Gjin drûch-waar-garânsje fan Piet Paulusma
  Woansdei set op It Sjûkelân de 168e edysje fan de PC útein. Sechtjin partoeren stride om de grutte keatseare. Lês ...
  Publisearre op 04-08-2021
 • Sa kinst de PC hjoed it bêste folgje by Omrop Fryslân
  Omrop Fryslân docht de hiele dei ferslach fan de PC yn Frjentsjer. Lês mear oer: Sa kinst de PC hjoed ...
  Publisearre op 04-08-2021
 • Sjitark fan delsketten man yn Ljouwert wie mar sabeare
  De man dy’t juster yn ‘e Ljouwerter Borneostrjitte troch plysjes delsketten en oanhâlden is, hie net in echt sjitwapen by ...
  Publisearre op 03-08-2021
 • Ofspraken makke oer besikerssintrum en eksposysjes by terp Hegebeintum
  It nije sintrum moat op 10 augustus iepenje. Lês mear oer: Ofspraken makke oer besikerssintrum en eksposysjes by terp Hegebeintum. ...
  Publisearre op 03-08-2021

It lêste Kultuernijs fan Omrop Fryslân

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin