It lêste nijs út ItNijs

 • Itnijs.frl is krekt in daalje
  Ien fan de moaiste wurden yn it Frysk bûsboekje fyn ik ‘Swartehagekjeld’. Steefêst stiet it alle jierren wer op 11 ...
  Publisearre op 17-05-2024
 • ItNijs is no Goeie.FRL
  ...
  Publisearre op 16-05-2024
 • Drinte wol it splitsen fan wenten yn provinsje stimulearje mei subsydzje
  De provinsje Drinte wol it splitsen fan wenten fierder stimulearje en lûkt dêr de ponge foar. Sa hopet de provinsje ...
  Publisearre op 16-05-2024
 • Lietsjes fan Wjerstân, Weemoed en Waarmte
  Sneintemiddei 26 maaie bringt it duo Hansl op in hiel bysûndere lokaasje in bûnt programma. Dat duo wurdt foarme troch ...
  Publisearre op 16-05-2024

It lêste nijs fan Povinsje Fryslân

 • Projekt Holwerd aan Zee finansjeel net helber, provinsje folget beslút stjoergroep
  Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân geane net fierder mei it projekt Holwerd aan Zee en folgje dêrmei it beslút ...
  Publisearre op 12-06-2024
 • Fryslân kin oan ’e slach mei €150 miljoen yn it lanlik gebiet
  Fryslân kriget €150 miljoen foar de oanpak fan it lanlik gebiet. Dêrmei kinne wy noch fan ‘t jier oan ’e ...
  Publisearre op 12-06-2024
 • Fryslân yn beweging; elkenien docht mei
  Yn 2040 beweecht op syn minst trijekwart fan alle Friezen genôch. Dat is it útgongspunt fan de nije beliedsbrief sport ...
  Publisearre op 07-06-2024
 • Provinsjale wurkgelegenheidsenkête 2024
  Alle jierren sammelet de provinsje wurkgelegenheidsynformaasje. Hjirfoar wurdt in grut part fan de bedriuwen en ynstellings yn Fryslân oanskreaun ...
  Publisearre op 05-06-2024

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • 112-nijs: Man klimt yn metershege mêst yn Ljouwert
  Hjir hâlde we dy op de hichte fan it 112-nijs yn Fryslân. ...
  Publisearre op 13-06-2024
 • BBB hopet foar simmer ferfanger te hawwen foar deputearre Wiersma
  Foar fraksjefoarsitter Abel Kooistra kaam it wol as in ferrassing, ûnder mear om't se ferline jier begûn as deputearre. ...
  Publisearre op 13-06-2024
 • BBB'er Kooistra is grutsk op Wiersma en hopet foar de simmer op nije deputearre
  Foar fraksjefoarsitter Abel Kooistra kaam it wol as in ferrassing, ûnder mear om't se ferline jier begûn as deputearre. ...
  Publisearre op 13-06-2024
 • Fan wetterkearing nei monumint: dit makket de Slachtedyk sa ikoanysk
  De Slachtedyk fertelt in ferhaal dat al yn de midsiuwen begjint en dat trochrint oant it begjin fan it nije ...
  Publisearre op 13-06-2024
WordPress Image Lightbox Plugin